საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურების კოდები
ავტო რეგისტრაცია

 

005

ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემა (1 დღეში)

35

006

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, მე-6 მუხლის "ე.ბ-"ე.ო ქვეპუნქტებით გათვალიწინებული შემთხვევების გარდა, აგრეთვე დაკარგული ან დაზიანებული სახელმწიფო სანომრე ნიშნის აღდგენა (გარდა მე-6 მუხლის "ე.ლ1" ქვეპუნქტით განსაზღვრული სანომრე ნიშნებისა)

35

007

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო იდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია 001-დან 009-ის ჩათვლით

600

008

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო იდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია 111 222 333 444 555 666 777 888 999

800

009

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო იდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია 100 200 300 400 500 600 700 800 900

400

010

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამი ასოდან ორი იდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია იცვლება 001-დან 009-ის ჩათვლით

500

011

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამი ასოდან ორი იდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია  111 222 333 444 555 666 777 888 999

700

012

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამი ასოდან ორი იდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია  100 200 300 400 500 600 700 800 900

300

013

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო არაიდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია 001 002 003 004 005 006 007 008 009

200

014

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო არაიდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია 111 222 333 444 555 666 777 888 999  

250

015

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო არაიდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია 100 200 300 400 500 600 700 800 900     

150

016

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა, რომლიც შედგება პირთათვის სასურველი ლათინური შრიფტის ასოთა ან/და რიცხვების კომბინაციისაგან

10 000

017

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო იდენტურია, სერია მიმოქცევაში არ იმყოფება, ხოლო ციფრები შედგება პირისათვის სასურველი კომბინაციისაგან  

350

018

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის, რომლის ლათინური შრიფტის სამი ასოდან ორი იდენტურია, სერია მიმოქცევაში არ იმყოფება, ხოლო ციფრები შედგება პირისათვის სასურველი კომბინაციისაგან  

300

019

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის, რომლის ლათინური შრიფტის სამი ასოდან სამივე არაიდენტურია, სერია მიმოქცევაში არ იმყოფება, ხოლო ციფრები შედგება პირისათვის სასურველი კომბინაციისაგან  

250

020

სატრანზიტო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის გაცემა

30

021

მოტოციკლის, მისაბმელის და სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის სანომრე ნიშნის გაცემა

25

022

სატრანსპორტო საშუალების მისაბმელის, რომლის წონა არ აღემატება 720კგ-ს

25

023

სატრანსპორტო საშუალების მისაბმელის, რომლის წონა აღემატება 720კგ-ს

100

028

დამხმარე ტექნიკურ საშუალებებზე სარეგისტრაციო მოწმობის (ტექ. ტალონი) გაცემა

10

033

მექანიკური სატრანსპორტო საშვალებების საექსპერტო შემოწმება

20

035

შიდა ტრანზიტი- ერთი სრული დღით სარგებლობა  (მაქსიმუმ 60 დღე)

1

036

დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე მექნიკური სატრანსპორტო საშუალებების ადგილზე დათვალიერება და შესაბამისი დათვალიერების  აქტის შედგენა თითეულ ერთეულზე

20

053

ერთ ერთეულ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციის შევსება ან აღრიცხვის მოწმობის გამოწერა ან/და საბაჟო დამუშავების ოპერაციის გამოყენებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის (დოკუმენტების) საბაჟო ორგანოსათვის მიწოდება

30

I 01

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების თითოეული ერთეულის რეგისტრაციისათვის ან სარეგსტრაციო მონაცემებში ცვლილებების შეტანისათვის უფლებამოსოლი პირის მიერ კანონით განსაზღრული მოქმედებების შესრულება დაინტერესებული პირის საცხოვრებელი ადგილს მიხედვით

50

037

შიდა ტრანზიტით სარგებლობის განსაზღრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში ყოველი გადაცილებული დღის საფასური

5

038

შიდა სატრანზიტო ნომრის დაკარგვის შემთხვევაში

30

039

პირის მფლობელობაში(საკუთრებაში) ერთდროულად არსებულ 5-ზე მეტ ერთეულ სატრანსპორტო საშუალების ადგილზე დათვალიერება და შესაბამისი დათვალიერების აქტის შედგენა თითოეულ ერთეულზე

10

I 18

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების თითოეული ერთეულის რეგისტრაციისათვის (სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების შეტანისათვის) დაჩქარებული მომსახურების საფასუერის განაკვეთი

80

I 19

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის, რომელიც რეგისტრაციის დღისათვის მიმოქცევაში არ იმყოფება და არ არის რიგითი სანიმრე ნიშანი, თაობაზე განაცხადის  შეტანიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასური

30

044

„ე.ბ“–„ე.ო“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული, გაუცემელი სახელმწიფო სანომრე ნიშნის  არა უმეტეს 2 თვის ვადით შენახვის – ერთი კალენდარული დღისთვის მომსახურების საფასური

1,5

045

„ე.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული, გამოთავისუფლებული სახელმწიფო სანომრე ნიშნის  არა უმეტეს 2 თვის ვადით შენახვის – ერთი კალენდარული დღისთვის მომსახურების საფასური

1,5

046

გრძელვადიანი შიდა ტრანზიტი (365 დღე)

450

047

ერთი ერთეული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულის ფარგლებს გარეთ  საექსპერტო  შემოწმების და შესაბამისი აქტის შედგენის საფასური

40

048

პირის მფლობელობაში (საკუთრებაში) არსებულ, 5 ერთეულზე მეტ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალების  სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულის ფარგლებს გარეთ საექსპერტო შემოწმების საფასური ერთ ერთეულზე

30

049

საიდენტიფიკაციო ნომრის დადამღვა

50

050

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციიდან მოხსნის საფასური

20

 

საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო

 

განბაჟების კალკულატორი
გამოშვების წელი
ძრავის მოცულობა
სულ განბაჟება
ვალუტის კურსი/კონვერტორი
[X]
დოლარი
3.3202
ევრო
3.964
რუბლი
4.4518
ლარი
1