თეორიული გამოცდა

მართვის მოწმობის მიღებასთან დაკავშირებულ თეორიულ გამოცდაზე დაშვებამდე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია გაიაროს ფერთა აღქმის ელექტრონული ტესტი. ტესტი შედგება სამი ილუსტრირებული კითხვისაგან, თითოეული ტესტის კითხვა მოიცავს ოთხ სავარაუდო პასუხს, რომლიდანაც სწორია მხოლოდ ერთი. მძღოლობის კანდიდატს ევალება სავარაუდო პასუხებიდან ამოირჩიოს სწორი პასუხები. ფერთა აღქმის ტესტის დადებითი შეფასების მისაღებად საჭიროა 10 წუთის განმავლობაში სამივე კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემა.

პირმა რომელმაც ფერთა აღქმის ტესტის ჩაბარებისას ვერ მიიღო დადებითი შეფასება, მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დაიშვება, მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარმოდგენის შემდგომ.

გამოცდაზე დასაშვებად კანდიდატმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) განცხადება (განცხადება იბეჭდება ადგილზე);
ბ) სატრანსპორტო საშუალების იმ კატეგორიის (შესაბამისი) სწავლების დამადასტურებელი მოწმობა, რომელზეც გაიარეს პროფესიული მომზადება ან გადამზადება ("A" და "B" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებად დასაშვებია მძღოლობის კანდიდატთა დამოუკიდებელი მომზადება);
გ) მოქალაქის პირადობის მოწმობა;
დ) კანონით გათვალისწინებული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები:

მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაშვების საფასური 40 ლარი – კოდი 003;
მართვის მოწმობის საფასური 15 ლარი – კოდი 001.

კანონმდებლობით განსაზღვრული კატეგორიისა და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა დანიშნულებისა და მართვის თავისებურებების გათვალისწინებით, თეორიული გამოცდა იყოფა I, II, III და IV კატეგორიებად.

თეორიულ გამოცდაში მიღებული დადებითი შეფასება მოქმედია ერთი თვის განმავლობაში და იძლევა პრაქტიკულ გამოცდაზე გასვლის საშუალებას.
პირმა, რომელმაც ვერ ჩააბარა თეორიული გამოცდა, პრაქტიკულ გამოცდაზე არ დაიშვება.
პირმა, რომელმაც ვერ ჩააბარა თეორიული გამოცდა, დამატებით გამოცდაზე დაიშვება შვიდი დღის შემდეგ და გამოცდაზე დაშვების საფასურს იხდის ახლიდან.

თეორიული გამოცდის I კატეგორია

თეორიული გამოცდის I კატეგორიას აბარებენ „A“, „B“, „BE“ ან ტრამვაის კატეგორიის ან „A1“ ან „B1“, ქვეკატეგორიის მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებად მომზადებული მძღოლობის კანდიდატები.

I კატეგორიის თეორიული გამოცდის საგამოცდო ბილეთი შეიცავს 30 კითხვას. თავის მხრივ, კითხვას გააჩნია 2-დან 6-მდე სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი. თეორიული გამოცდა მიმდინარეობს 30 წუთის მანძილზე და დადებითი შეფასების მისაღებად მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 27 კითხვას.

I კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი მოიცავს გზაზე გადაადგილებისა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესებიდან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

ა) საგზაო მოძრაობის მონაწილის ზოგადი უფლებები და მოვალეობები;
ბ) მძღოლის ზოგადი მოვალეობები;
გ) ქვეითის მოვალეობანი;
დ) მგზავრის მოვალეობანი;
ე) შუქნიშნისა და მარეგულირებლის სიგნალები, სპეციალური სიგნალების გამოყენება;
ვ) საავარიო შუქური სიგნალიზაცია;
ზ) მოძრაობის დაწყება, მანევრირება;
თ) სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგება სავალ ნაწილზე;
ი) მოძრაობის სიჩქარე;
კ) გასწრება, შემხვედრის გვერდის აქცევა;
ლ) სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება და დგომა;
მ) გზაჯვარედინის გავლა;
ნ) მოძრაობა რკინიგზის ლიანდაგებზე;
ო) მოძრაობა ავტომაგისტრალზე;
პ) მოძრაობა საცხოვრებელ ზონაში;
ჟ) გარე სანათი ხელსაწყოებითა და ხმოვანი სიგნალებით სარგებლობა;
რ) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება;
ს) მოთხოვნები ველოსიპედის, მოპედის, საჭაპნე ოთხთვალის (მარხილის) მოძრაობისა და პირუტყვის გადარეკვის მიმართ;
ტ) გზაო ნიშნები და მონიშვნები, საცნობი ნიშნები;
უ) საერთაშორისო მოძრაობა;
ფ) ქვეითთა გადასასვლელები და სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებები;
ქ) საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა შედეგად დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მეთოდები და დაზარალებულის ტრანსპორტირების პირობები;
ღ) საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის დროს მძღოლის მოქმედები;
ყ) საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა წესები.

თეორიული გამოცდის II კატეგორია

თეორიული გამოცდის II კატეგორიას აბარებენ „C“, „CE“, „D“ ან „DE“ კატეგორიის ან „C1“, „D1“, „C1E“ და „D1E“ ქვეკატეგორიის მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებად მომზადებული მძღოლობის კანდიდატები.

II კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი შეიცავს 20 კითხვას. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად ტესტის სამუშაოდ განსაზღვრული 20 წუთის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 18 კითხვას.

II კატეგორიის თეორიული გამოცდა მოიცავს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: 

ა) მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა და ავტომობილის სხვადასხვა პირობებში მართვა;
ბ) მგზავრთა გადაყვანა;
გ) ტვირთის გადაზიდვა;
დ) მძღოლის მუშაობისა და დასვენების რეჟიმი;
ე) ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვა;
ვ) ხალხის საერთაშორისო გადაყვანა;
ზ) სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების პრიორიტეტი;
თ) საშიში ტვირთების კლასიფიკაცია და იდენტიფიკაცია; 
ი) სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა;
კ) საშიში ტვირთის გადატანა;
ლ) ბავშვების გადაყვანა;
მ) ავტომობილზე დასაყენებელი ამოსაცნობი ნიშნები;
ნ) სატვირთო ავტომობილის, ავტობუსისა და სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობის გზაზე მოძრაობისათვის დადგენილი სხვა წესები.

გარდა აღნიშნული საკითხებისა II კატეგორიის თეორიული გამოცდა აგრეთვე ნაწილობრივ მოიცავს I კატეგორიის თეორიული გამოცდისათვის განკუთვნილ საკითხებსაც.

თეორიული გამოცდის III კატეგორია

თეორიული გამოცდის III კატეგორიას აბარებენ „T“ ან “S” კატეგორიის მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებად მომზადებული მძღოლობის კანდიდატები.

III კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი შეიცავს 30 კითხვას. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად ტესტის სამუშაოდ განსაზღვრული 30 წუთის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 27 კითხვას.

III კატეგორიის თეორიული გამოცდა მოიცავს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

ა) გზაზე ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების წესები;
ბ) სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ზოგადი დახასიათება; 
გ) უსაფრთხოების პირობები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაობის შესრულებისას;
დ) სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანების ზოგადი დახასიათება;
ე) უსაფრთხოების პირობები საგზაო-საამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას.

გარდა აღნიშნული საკითხებისა, III კატეგორიის თეორიული გამოცდა აგრეთვე მოიცვას I კატეგორიის თეორიული გამოცდისათვის განკუთვნილ საკითხებს.

თეორიული გამოცდის IV კატეგორია

IV კატეგორიის თეორიული გამოცდა სავალდებულოა ჩააბაროს „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების არ მქონე მძღოლობის კანდიდატმა - სამხედრო მოსამსახურემ (სამხედრო სამსახურის ხელმძღვანელობის შუამდგომლობის საფუძველზე) , რომელსაც სურს „C1“ ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მოპოვება. თეორიული გამოცდის ტესტი შეიცავს 30 კითხვას. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად ტესტის სამუშაოდ განსაზღვრული 30 წუთის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 27 კითხვას.

IV კატეგორიის თეორიული გამოცდა მოიცვას I და II კატეგორიების თეორიული გამოცდების საკითხებს.

საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო 

განბაჟების კალკულატორი
გამოშვების წელი
ძრავის მოცულობა
სულ განბაჟება
ვალუტის კურსი/კონვერტორი
[X]
დოლარი
3.4363
ევრო
4.1115
რუბლი
4.4662
ლარი
1